مجوز دانش‌بنیان شرکت از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نرم افزار برنامه ریزی آموزشی نورچین از اردیبهشت ماه 93 مجوز محصول دانش بنیان را از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اخذ کرده است