06 اسفند, 1395

نرم افزار اعلام نمره و ثبت اعتراض

این نرم افزار جهت اعلام نمره آزمونهای مختلف و دریافت اعتراضات دانشجویان طراحی شده است و در مراکز آموزشی کاربرد دارد