09 فروردين, 1396

نرم افزار مدیریت آزمون (نما)

جهت مدیریت آزمون‌های دانشگاه‌ها شامل فرایندهای حوزه بندی (با الگوریتم‌های متنوع) و انواع گزارش‌های مدیریتی، لیست صورتجلسه‌ها، پاکت بندی، آمار، شماره صندلی و کارت ورود به جلسه می‌باشد.