06 اسفند, 1395

نرم‌افزار آموزش مجازی

این نرم افزار جهت انجام آموزش های مجازی در دانشگاهها کاربرد دارد