06 اسفند, 1395

نرم‌افزار پرونده الکترونیکی جهت استفاده در دانشگاه‌ها

این نرم افزار جهت نگهداری پرونده الکترونیک دانشجویان از لحظه ثبت نام تا فارغ التحصیلی و اقدامات انجام شده بر روی آن و پی گیری های لازم و ارجاع به واحدهای مختلف توسط کارشناسان، طراحی و پیاده سازی شده و برای مراکز آموزشی طراحی و پیاده سازی شده است