09 فروردين, 1396

نرم افزار مدیریت آزمونهای الکترونیکی

این نرم افزار جهت مدیریت آزمونهای الکترونیکی طراحی شده و کنترل منابع ویندوز را در اختیار میگیرد و مدیریت آزمونهای الکترونیکی و داوطلبان را انجام می دهد.

این نرم افزار همچنین جهت نمایش کارت آزمونهای دانشجویان به همراه شماره صندلی آنها استفاده می شود. نرم افزار قابلیت اختصاص شماره صندلی به صورت یک درمیان را دارد و گزارشهای لازم جهت مدیریت آزمونهارا استخراج می کند.